IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE

Izobraževanje otrok in mladih o obnašanju v prometu je ključnega pomena za načrtovanje vizije človeku prijaznega mesta. Ko govorimo o prijaznejšem in varnejšem prometu, so ključna aktivna manjšina prav otroci in mladostniki. Oni so tisti, ki v vrtcih, šolah in drugje premišljujejo o prijaznejšem in varnejšem prometu, še preden postanejo samostojni udeleženci v prometu — in prav otroci in mladostniki so tisti, ki novo pravilo prvi sprejmejo kot nekaj samoumevnega. Kadar postane obnašanje, ki prispeva v varnejšemu prometu, v generaciji mladostnikov samoumevno, postane norma za naslednjo generacijo. Zaradi vsega tega je aktivna, sistematična in konsistentna vzgoja otrok in mladostnikov za varno mobilnost na dolgi rok ključna za udejanjanje vizije človeku prijaznejšega mesta.

 

Kaj pridobimo s certifikatom VIZIJA NIČ?

IZBOLJŠANJE:

 1. vključenosti sistemiziranih vsebin varne mobilnosti v procese vzgoje in izobraževanja;

 2. števila ozaveščenih in usposobljenih strokovnih, vodstvenih in podpornih kadrov;

 3. možnosti neposrednega pozitivnega zgleda za mlade generacije;

 4. varnosti in zdravja mladih in otrok (učencev, varovancev) pri zunanjih aktivnostih (z osveščanjem in zgodnjim ter primernim uvajanjem vsebin varne mobilnosti);

 5. aktivnega sodelovanja v lokalni, nacionalni in mednarodni skupnosti;

 6. možnosti pridobitve donatorskih sredstev za izvajanje programov VIZIJE NIČ;

 7. prepoznavnosti kot družbeno odgovorne izobraževalne institucije;

 8. varnosti in zdravja zaposlenih (z osveščanjem in izobraževanjem do manj prometnih nesreč, do milejših psiholoških in telesnih posledic prometnih nesreč);

 9. zadovoljstva zaposlenih (s skrbjo za vsakega posameznika, s primerno in strokovno podporo) in organizacijske klime.

ZMANJŠANJE:

 1. absentizma / bolniških odsotnosti zaradi posledic prometnih nesreč (telesnih in psiholoških);

 2. dolgotrajnih bolniških odsotnosti, izvirajočih iz prometnih nesreč;

 3. odhodov kadra, ki so posledica prometnih nesreč;

 4. neskladij v kolektivu, ki so posledica sprememb pri posamezniku z izkušnjo prometne nesreče;

 5. posledic prometnih nesreč, v katere so udeleženi otroci, mladostniki (učenci, varovanci).