CERTIFIKAT VIZIJA NIČ

 

Novo razvita certifikacijska shema Vizija NIČ v svojem bistvu poziva posameznike, podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, nevladne organizacije ter državne institucije in organe k aktivnemu prispevku za zagotovitev varne mobilnosti, s tem pa postopno približevanje ultimativnemu cilju Vizije NIČ, to je zmanjšanju števila smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih na 0.


Vsak od navedenih deležnikov lahko svoj prispevek udejanji na različne načine, zlasti pa z:
1.    Lastnim izobraževanjem na področju varne mobilnosti in tematik Vizije NIČ;
2.    Uvajanjem dobrih praks s področja varne mobilnosti in tematik Vizije NIČ v lastno delovanje;
3.    Osveščanjem drugih na področju varne mobilnosti in tematik Vizije NIČ;
4.    Nudenjem dobrega zgleda delovanja na področju varne mobilnosti in tematik Vizije NIČ;
5.    Mreženjem ter podporo drugim organizacijam, ki delujejo skladno z načeli Vizije NIČ.


Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za pridobitev certifikata Vizija NIČ, so:

 • so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji;

 • niso v stečajnem postopku;

 • spoštujejo veljavno delovno pravno zakonodajo.​

CERTIFIKAT

PODPORNI

usposabljanje vodstva in zaposlenih za varno mobilnost

+

ureditev področja varne mobilnosti v internih aktih

DEJAVNI

Podporni

+

dodatni notranji ukrepi

+

podpora izvajanju programov Vizije NIČ v lokalnem okolju

 

Vrste certifikatov

 

1.    CERTIFIKAT PODPORNI

Organizacija z vključitvijo v shemo certificiranja Vizija NIČ sprejme zavezo, da uredi svoje interne pravne podlage, izvede izobraževanje lastnih zaposlenih s področja tematik Vizije NIČ in skrbi za stalno promocijo navedenih vsebin znotraj organizacije. Aktivnosti se izvajajo ob podpori in s sodelovanjem različnih strokovnjakov nosilca certifikata FEVR »We live Vision Zero.«

2.    CERTIFIKAT DEJAVNI

Organizacija se po pridobitvi certifikata Podporni zaveže k izvedbi dodatnih aktivnosti na področju varne mobilnosti z družbenim učinkom, ki so primeroma naštete v Katalogu ukrepov Vizije NIČ. Predlagani ukrepi zajemajo:

 • Izvedba naprednih aktivnosti na področju varne mobilnosti (izvedba izobraževanj in drugih aktivnosti, nagrajevanje in stimuliranje ob pravilnih ravnanjih, tečaji varne vožnje za zaposlene ...).

 • Povezovanje z drugimi deležniki, ki delujejo v okviru certifikacijske sheme Vizije NIČ, pri organizaciji dogodkov, aktivnosti, dejavnosti s področja varne mobilnosti.

 • Ustvarjanje podpornega okolja (pravnih okvirov in zakonskih podlag).

 • Promocija varne mobilnosti na lokalnem nivoju (povezovanje s šolami, vrtci, nevladnimi organizacijami ...).

 • Sofinanciranje družbeno odgovornih vsebin, izobraževanj s področja varne mobilnosti za izbrano izobraževalno organizacijo (šolo, vrtec, organizacijo …)

 • Aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodkov na področju varne mobilnosti s povezovanjem z drugimi organizacijami, vključenimi v shemo certificiranja Vizija NIČ.

 • Organizacija in izvedba dogodkov s področja varne mobilnosti na lokalnem in/ali nacionalnem nivoju (tekmovanj, konferenc, srečanj ...).

 • Promocija varne mobilnosti na nacionalnem nivoju.

 • Finančna podpora za delovanje programa Vizija NIČ.

 

 

 

Postopek za pridobitev certifikata VIZIJA NIČ

 

Postopek pridobitve certifikata VIZIJA NIČ podrobno določa Postopkovnik Odbora Vizije NIČ, ki ga sprejme omenjeni Odbor.

 1. VLOGA za prijavo v shemo certificiranja, oddana preko spleta na info@vizijanic.si.

 2. PRVI SESTANEK vodstva organizacije s predstavnikom Vizije NIČ.

 3. USKLADITEV PRAVNIH PODLAG, pregled, uskladitev in/ali izdelavo vseh notranjih aktov v skladu z načeli Vizije NIČ.

 4. PRVO IZOBRAŽEVANJE s področja tematik Vizije NIČ za zaposlene.

 5. PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI na podlagi podanega poročila.

 6. IZVEDBENI NAČRT z izbranimi ukrepi iz Kataloga ukrepov ter roki za njihovo izvedbo.

 7. PRIDOBITEV CERTIFIKATA PODPORNI ali DEJAVNI na podlagi podanega poročila.

 

Po pridobitvi certifikata Podporni ali Dejavni se organizacija zaveže predložiti letna poročila za namene spremljanja dejavnosti organizacije na področju varne mobilnosti. Certifikat se podeljuje za obdobje 3 let, po poteku katerega ga je treba osvežiti.

Katalog ukrepov Vizije NIČ

Katalog ukrepov Vizije NIČ vsebuje seznam in opis možnih praktičnih ukrepov, ki jih organizacija lahko implementira v svoje delovanje in s tem izpolni pogoje za pridobitev posameznega certifikata Vizije NIČ. Katalog ukrepov je aktiven dokument, ki se spreminja glede na zaznane dejanske potrebe tekom izvajanja postopkov certificiranja, tako s strani Odbora Vizije NIČ, kot tudi s strani upravičencev. 


Certifikacijski organ

 

Odbor Vizije NIČ je glavni organ, odgovoren za vse zadeve v zvezi z oblikovanjem, udejanjanjem in izvajanjem Vizije NIČ ter povezano certifikacijsko shemo. Odbor koordinira in nadzoruje izvajanje Vizije NIČ v praksi, izvaja svetovanja, določa izvajalce in strokovne sodelavce ter podeljuje certifikate.

Prispevek organizacije za pridobitev certifikata Podporni

cenik-Vizjia NIČ-shema.png

   *Prispevek ne vključuje DDV.

Prispevek organizacije za pridobitev certifikata Podporni ali Dejavni je odvisen od izbranih ukrepov.

Podjetja

Odgovornost do zaposlenih in lokalne skupnosti - promocija varne mobilnosti med zaposlenimi, boljši odnosi, prihranki, podpora v skupnosti

Lokalne skupnosti

Zagotavljanje varnega okolja za prebivalce in višje kakovosti bivanja v skupnosti

Izobraževalne institucije

Soustvarjanje družbe varne mobilnosti - osveščanje/usposabljanje zaposlenih v izobraževanju ter celovita vzgoja otrok in mladih ter vseživljenjsko učenje za varno mobilnost

Nevladne organizacije

Družbena odgovornost na področju varne mobilnosti, povezovanje z ostalimi deležniki v lokalnem okolju

Državne institucije

Odgovornost za oblikovanje in udejanjanje politik varne mobilnosti, podpora varni mobilnosti na nacionalnem nivoju